สารสัมพันธ์ ฉบับที่ พิเศษ
 
สนุกกับวิทยาศาสตร์ ในการทดลองที่มีชื่อว่า Esgimo Hut
 
 
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558   ที่ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์
 
สนุกกับวิทยาศาสตร์ ในการทดลองที่มีชื่อว่า Esgimo Hut