สารสัมพันธ์ ฉบับที่ พิเศษ
 
Project ART WALL ของสมาคม Worlddidac 2017
 
 
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560   ที่ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศนื