สารสัมพันธ์ ฉบับที่ พิเศษ
 
บทบาทสมมุติเป็นการเล่นอย่างอิสระ (Free Play)
 
 
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   ที่ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์