คุณครูชุติมา มีมานัส
ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร ตั้งแต่ ๒๕๑๙ จนถึงปัจจุบัน
 
 
 
 
คุณครูปวีณา ครุฑคง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1 ก.
 
คุณครูประนอม พึ่งศิริ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2 ก.
 
 
คุณครูมาลี กลสัตยสมิต
ครูประจำชั้น อนุบาล 1 ก.
 
คุณครูทัศนีย์ กวยะปาณิก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2 ข.
 
 
คุณครูพิชชานันท์ นวลแตง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1 ข.
 
คุณครูนิภา นิยมสกุล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ก.
 
 
คุณครูประกาย จันเมฆา
ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล
 
คุณครูเพ็ญศรี เพียรมงคล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ข.