คุณครูชุติมา มีมานัส
ประธานผู้ก่อตั้งโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ ตั้งอยู่เลขที่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๙ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาลตามแนวการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1–3 เมื่อปี พ..ศ. 2522 โดยเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง ตั้งแต่อายุ 2-6 ปี อายุ ปัจจุบันมีอาคารเรียน 4 หลัง บนเนื้อที่ 412 ตารางวา
 
 
 
 
   
  สีฟ้า : สงบ เยือกเย็น อ่อนน้อม เรียบร้อย แจ่มใส ร่าเริง
   
  สีขาว : บริสุทธิ์ สะอาด ใฝ่เรียนรู้
 
รูปเด็กหญิง-เด็กชายยืนคู่กัน เป็นสัญลักษณ์ที่เน้นถึงความ
ร่าเริงแจ่มใส ใฝ่เรียนรู้
 
 
 
 
   
มีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
   
ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาโดยองค์รวมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
   
มีแผนกิจการนักเรียนที่มีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมด้านทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างชัดเจน
   
พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อ และเหมาะสม เป็นแหล่งเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
   
นำสื่อนวัตกรรมและอุปกรณ์ที่หลากหลายที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อผู้เรียน
   
จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้