พัฒนาดี (Holistic Development)
เน้นการมีพัฒนาการสูงสุดทุกด้าน ทั้งด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ สังคม และจิตใจ
     
  มีวินัย (Moral Development)
เน้นการมีเจตคติที่ดี รักการเรียนรู้ การทำงาน ร่วมกันเป็นกลุ่ม
     
  จิตใจงาม (Social Development)
เน้นสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กเล็ก
     
  ความพร้อมเด่น (Child Centered Learning)
เน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบตามหลักสูตรอนุบาล
     
  เรียนเล่นมีความสุข (Learning Through Play)
เน้นการให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่ตนสนใจ และความถนัด เพื่อทราบถึงความสามารถให้มีโอกาสได้แสดงออกถึง
ศักยภาพสูงสุดของแต่ละคน
     
     
     
  โรงเรียนวัฒนานิเวศน์เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา โดยยึดหลักสูตร ผู้เรียนสำคัญที่สุด มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการโดย องค์รวม ครบทุกด้านสมดุลตามวัย และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดกิจกรรมพัฒนาพหุปัญญา ๘ ด้าน กระบวนการคิดบูรณา การความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมลักษณะจิตพิสัย เตรียมผู้เรียนให้ พร้อมในการดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพและมีความสุข