07.30 – 08.00 น. รับเด็ก ครูทักทายเด็กๆ และสนทนากับผู้ปกครอง
  08.00 – 08.30 น. กิจกรรมกายบริหารเบรนยิม เคารพธงชาติ สวดมนต์
  08.30 – 09.20 น. กิจกรรมกลุ่มใหญ่ (ครูเสนอแนะกิจกรรมในวันนี้โดยสนทนาเกี่ยวกับหัวเรื่อง)
  09.20 – 09.30 น. อาหารว่างเช้า ตรวจสุขภาพ ไปห้องน้ำ
  09.30 – 10.30 น. กิจกรรมเสรี (เปิดโอกาสให้เด็กเลือกเข้ามุมการเรียนรู้หรือวางแผนโครงการห้องสมุด)
  10.30 – 11.00 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กลุ่มใหญ่ ดนตรี / ออกกำลัง / พัฒนาภาษา
  11.00 – 11.30 ¹. กิจกรรมกลุ่มเล็ก (เป็นกิจกรรมริเริ่มโดยครู เป็นกิจกรรมกลุ่มเล็กเพื่อเสริม มโนทัศน์ เฉพาะให้กับเด็ก)
  11.30 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แปรงฟัน
  12.00 – 12.15 น. พักผ่อนร่างกาย / เพลงพัฒนาสมอง
  12.15 – 14.00 น. นอนพักผ่อน
  14.00 – 14.20 น. อาหารว่างบ่าย
  14.20 – 15.00 น. กิจกรรมเสรี (เปิดโอกาสให้เด็กเลือกได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน)
  15.00 – 16.00 น. เตรียมตัวกลับบ้าน