ครูและเด็กร่วมกันตัดสินเลือกเรื่องที่จะเรียนรู้ให้ สอดคล้องกับความสนใจของเด็กๆกับเป้าหมายของหลักสูตร คำนึกถึงสื่อต่างๆ ในชุมชนที่จะทำใช้ในการค้นคว้าการ เรียนรู้ของเด็ก ครูระดมความคิดเห็นที่มีอยู่ จัดแสดงให้เห็นเป็นแผนผังใยแมงมุม แผนผัง ใยแมงมุมนี้สามารถที่จะนำมาเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาการสำรวจสืบค้น
 
     
  อภิปรายเรื่องที่เด็กสนใจ
     
  ทำแผนที่ ความคิด Mind map เพื่อทราบประสบการณ์เดิมของเด็ก
     
  เด็กเสนอประสบการณ์เดิมร่วมกับเพื่อน ตั้งคำถาม สิ่งที่อยากรู้
     
 
 
     
  ลงภาคสนาม ไปชมแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ผีเสื้อ ที่สวนเบญจศิริ (สวนรถไฟ) และพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร
     
  วิทยากรแนะนำพร้อมอธิบายวงจรชีวิตของผีเสื้อ และได้ให้เด็กเดินสำรวจผีเสื้อชนิดต่างๆในสวน เด็กๆรู้จักวิเคราะห์ด้วยตัวเอง ไปสืบค้น สัมภาษณ์บุคคล รู้จักการสำรวจ?
     
  อภิปรายกันในกลุ่ม
     
 
 
     
  เตรียมการเสนอแสดงผลงานที่ได้เรียนรู้ โดยการวาดภาพ , เขียน เรื่องต่างๆ
     
  เด็กๆ ช่วยกันเล่าเรื่อง การทำโครงงานให้ผู้อื่นฟัง เป็นการทบทวนและประเมินโครงการทั้งหมด