ครูและเด็กร่วมกันตัดสินเลือกเรื่องที่จะเรียนรู้ให้ สอดคล้องกับความสนใจของเด็กๆกับเป้าหมายของหลักสูตร คำนึกถึงสื่อต่างๆ ในชุมชนที่จะทำใช้ในการค้นคว้าการ เรียนรู้ของเด็ก ครูระดมความคิดเห็นที่มีอยู่ จัดแสดงให้เห็นเป็นแผนผังใยแมงมุม แผนผัง ใยแมงมุมนี้สามารถที่จะนำมาเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาการสำรวจสืบค้น
 
 
     
  อภิปรายเรื่องที่เด็กสนใจ
     
  ทำแผนที่ ความคิด Mind map เพื่อทราบประสบการณ์เดิมของเด็ก
     
  เด็กเสนอประสบการณ์เดิมร่วมกับเพื่อน ตั้งคำถาม สิ่งที่อยากรู้
     
 
     
  ครูนำนักเรียนไปดูรถยนต์ เด็กได้เห็น สัมผัส และชี้ส่วนประกอบของรถแต่ละชนิดที่นักเรียนรู้จัก
     
  เด็กๆ ได้เรียนรู้ รูปร่างและลักษณะของรถแต่ละชนิด พร้อมการใช้งานของรถแต่ละชนิด พร้อมกับสามารถบอกได้ว่ารถที่บ้านของตนเป็นรถอะไร
     
  ครูพานักเรียนสำรวจในโรงเรียนว่ามีรถอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จัก และให้นักเรียนทดลองนั่งรถเล่น
     
  อภิปรายกันในกลุ่ม
     
 
     
  เตรียมการเสนอแสดงผลงานที่ได้เรียนรู้ โดยการวาดภาพ , เขียน เรื่องต่างๆ
     
  เด็กๆ ช่วยกันเล่าเรื่อง การทำโครงงานให้ผู้อื่นฟัง เป็นการทบทวนและประเมินโครงการทั้งหมด