ครูและเด็กร่วมกันตัดสินเลือกเรื่องที่จะเรียนรู้ให้ สอดคล้องกับความสนใจของเด็กๆกับเป้าหมายของหลักสูตร คำนึกถึงสื่อต่างๆใน ชุมชนที่จะทำใช้ในการค้นคว้าการ เรียนรู้ของเด็ก ครูระดมความคิดเห็นที่มีอยู่ จัดแสดงให้เห็นเป็นแผนผังใยแมงมุม แผนผังใยแมงมุมนี้สามารถที่จะนำมาเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาการสำรวจสืบค้น
 
เริ่มต้น ด้วยการไปดูสถานที่ ห้องครัว นำไข่มาประกอบอาหาร ให้กับเด็กๆ ในมื้ออาหารต่างๆ ฝึกให้เด็กๆ สังเกต ชนิด ของไข่แต่ละชนิด และ อาหารที่ทำมาจากไข่ ให้เด็กๆ สัมภาษณ์ แม่ครัวที่ทำอาหารให้กับเด็กๆ สำรวจประเมินความสน ใจของเด็กๆ ครูเสนอแนะนำ วิธีการหลายวิธีต่างกัน ด้านการวาดภาพ การประดิษฐ์ ศิลปะ การเล่นบทบาทสมมติ การสนทนา และจัดแสดงเป็นใยแมงมุม (Mind map) ที่ได้ร่วมกันออกแบบ
 
 
 
 
   
ลงภาคสนาม ด้วยการนำนักเรียนเข้าห้องครัว พูดคุยกับแม่บ้าน ซักถามแม่บ้าน
ในเรื่องต่างๆ
   
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยการลงมือ ทำไข่เจียว ให้เด็กปฏิบัติ ตามความเข้าใจของนักเรียนเอง เด็กๆ รู้จักวิเคราะห์ด้วยตัวเอง ไปสืบค้น สัมภาษณ์บุคคล รู้จักการสำรวจ?
   
อภิปรายกันในกลุ่ม
   
 
   
เตรียมการเสนอแสดงผลงานที่ได้เรียนรู้ โดยการวาดภาพ , เขียน เรื่องต่างๆ
   
เด็กๆ ช่วยกันเล่าเรื่อง การทำโครงงานให้ผู้อื่นฟัง เป็นการทบทวนและ
ประเมินโครงการทั้งหมด