ครูและเด็กร่วมกันตัดสินเลือกเรื่องที่จะเรียนรู้ให้ สอดคล้องกับความสนใจของเด็กๆกับเป้าหมายของหลักสูตร คำนึกถึงสื่อต่างๆ ในชุมชนที่จะทำใช้ในการค้นคว้าการ เรียนรู้ของเด็ก ครูระดมความคิดเห็นที่มีอยู่ จัดแสดงให้เห็นเป็นแผนผังใยแมงมุม แผนผัง ใยแมงมุมนี้สามารถที่จะนำมาเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาการสำรวจสืบค้น
 
     
  อภิปรายเรื่องที่เด็กสนใจ
     
  ทำแผนที่ ความคิด Mind map เพื่อทราบประสบการณ์เดิมของเด็ก
     
  เด็กเสนอประสบการณ์เดิมร่วมกับเพื่อน ตั้งคำถาม สิ่งที่อยากรู้
     
 
   
ลงภาคสนาม ไปชมการเลี้ยงโคนม การทำนมอัดเม็ด ในวังสวนจิตรลดา
   
ครูจัดให้เด็ก ไปสืบค้น สัมภาษณ์บุคคล รู้จักสำรวจ
   
บันทึกสิ่งที่พบเห็น การวาดภาพ ทำแผนภูมิ
   
อภิปรายกันในกลุ่ม
   
 
   
เตรียมการเสนอแสดงผลงานที่ได้เรียนรู้ โดยการวาดภาพ , เขียนเรื่องต่างๆ
   
เด็กๆ ช่วยกันเล่าเรื่อง การทำโครงงานให้ผู้อื่นฟัง เป็นการทบทวนและ
ประเมินโครงการทั้งหมด
   
จัดนิทรรศการ นำกล่องนมมารีไซเคิล เป็นหุ่นยนต์ รถลาก ฯลฯ