การสังเกต จดจำถ่ายทอดความคิดจินตนาการอย่างอิสระ
  การวาด ขีดเขียนคำด้วยนวัตกรรม Whole language
   
การเรียนรู้ด้านมิติสัมพันธ
  - การใช้ มือ – ตา สัมพันธ์กัน
- ความสมดุลของสมองสองซีกสุนทรียะความงาม ใช้จินตนาการ
   อย่างอิสระ
   
การประดิษฐ์คิดค้น มีความสุข ได้สร้างสรรค์ชิ้นงาน
หลากหลาย
  กระตุ้นพลังความคิดสร้างสรรค์
   
การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส
  - การเลือกค้นหาวัสดุต่างๆ ใช้สร้างผลงาน
- ความภูมิใจ ในความสำเร็จ
- กระตือรือร้นที่จะสร้างผลงานชิ้นใหม่ต่อไป
   
 
งานศิลปะของโรงเรียนจะใช้ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์โดยตรง โดยจากสถาบันสอนศิลปะโดยตรง โรงเรียนศิลปะสมุดไท
 
 
เด็กๆ จะได้เรียนการวาด (Drawing) หัวข้อที่เด็กๆ สนใจ การระบายสี (Painting) สีชอล์ค สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีไม้ สีเมจิก ฯลฯ การปั้น (Sculpture) ปั้นดินน้ำมันนูนต่ำ ลอยตัว ปั้นเทคนิคผสม ฯลฯ การพิมพ์ภาพ (Printmaking) พิมพ์พลาสติก ฟองน้ำ ใบไม้ นิ้วมือ ฯลฯ การประดิษฐ์สร้างสรรค์ (Creative Crafts) และ กิจกรรมเทคนิคพิเศษ อื่นๆ อีกมากมาย โดยเด็กๆ จะได้เรียนแต่ละหัวข้อสลับกันไป หากเป็นการช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยในทางสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา