Freelance Dance Teacher
 
  เด็กๆ ที่โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ ได้เรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติฝึกทักษะต่างๆ ดังนี้
     
  Pre-Ballet สำหรับเด็ก 3 ขวบครึ่ง - 4 ขวบครึ่ง
    เป็นการสร้างจินตนาการของเด็ก และปูพื้นฐานเบื้องต้น เช่น การยืน
การนั่ง การกดปลายเท้า ท่าแขน
     
  Pre-Primary สำหรับเด็ก 4 ขวบครึ่ง - 5 ขวบครึ่ง
    เป็นการปูพื้นฐานท่าต่างๆ ท่าแขน ท่าเท้า และการกระโดดเบื้องต้น
รวมถึงสร้างเสริมจินตนาการไปตามเสียงดนตรี
     
  Primary สำหรับเด็ก 5 ขวบครึ่ง - 6 ขวบครึ่ง
    เน้นเรื่องเทคนิคมากขึ้น เริ่มมีระบำหรือเพลงที่ยาวขึ้น เริ่มมีการ
เต้นรำเดี่ยว ส่งเสริมพัฒนาการการรู้จักเต้นให้เข้ากับจังหวะมากยิ่งขึ้น