กิจกรรมที่จัดในการเรียนภาษาอังกฤษแต่ละชั่วโมง
   
การทักทายเด็กแต่ละคนก่อนเข้าห้องเรียน
การเรียนที่เน้นทักษะการฟังและการออกเสียง ให้เด็กกล้าที่พูด – ตอบโต้
การเรียนที่เรียนเป็นUnit ในเรื่องที่สอดคล้องต่อเด็กในชีวิตประจำวัน
เกมที่ใช้เล่น ง่าย เข้าใจได้ง่าย และเด็กสนุกเมื่อได้ตอบและแสดง
กิจกรรม
การฟังนิทานที่ครูต่างชาติได้เล่า ทุกครั้งเมื่อจบชั่วโมง เด็กๆจะสนุกเมื่อได้ฟังครูเล่าให้ฟัง และทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมจากการฟังนิทานได้มากขึ้น
การเรียนที่มีการร้องเพลง พร้อมทำท่าประกอบทำให้เด็กๆสามารถจำเนื้อ

 

 
 
 
 
  My School and My Friends Book, Pencil ,Crayon ,Table ,Chair , Computer , Tree , Toy , Teddy Bear , Ball , Doll , Robot , Sunflower , Flower , Sand , Playground , See-Saw , Tunnel
  My self Parts of the face and body. Nose , Eye , Ear, Head , Arm , Leg , Face , Knee , Toe , Mouth , Hair , Teeth
  transportation Bus , police car , Truck , airplane , ambulance , MRT , Tricycle , Bicycle , Van ,
Taxi , Road , Bus stop
  At The Zoo Tiger , Elephant , Snake , Zebra , Rabbet ,Lion, Hippopotamus , Rabbit , Monkey
  Numbers and Shapes Coolers , Size Number 1–10 , Circle , Triangle , Square , Square , Rectangle ,
  My Farm Cow , Duck , Sheep , Hen , Horse , Rooster , Goat , Pig , Chicken , Tractor
  Shopping for Clothes Shoes , Socks , Skirt , Pant , Hat ,Jacket , Trousers , Pants
  Shopping for Groceries - Buy things you like to eat.
- Vegetables , Fruits , Food
- Breakfast , Lunch , dinner
  Sport For Games
Football , Table Tennis , Badminton , swimming
  Body Parts of Animals Long , Neck , Tail , Colors
  Show on the stage Mother 's Day (11 )
- Number and Shapes and Sizes
  Show on the stage Alphabets A , B , C , D
  Mother 's Day My Family
- Parts of the house
  Occupations - A police car goes to the police stations.
- An ambulance goes to the hospital.
- A train goes to the train stations.
- An aero plane goes to the airport.
  My tales : fantasy King , Queen , Dragon , Castle , Knight , Marinade , Monster , giant
  Seasons and seasonal activities  
  School Report 2 An aquarium
  My Favorite stories Tree little pigs…..
  Children's exhibitions  
  Holiday