เคล็ดลับพัฒนา IQ ด้วยดนตรี
  - กิจกรรมที่จัดในการเรียนภาษาอังกฤษแต่ละ
  ชั่วโมง
   
  - สมองสองซีกทำงานประสานกัน 
   
  - ·ทักษะการฟัง จำแนกเสียงและจังหวะ 
   
เคล็ดลับพัฒนา EQ ด้วยดนตรี
  - การมีอารมณ์สุนทรีย์ ร่าเริง แจ่มใส 
   
  - พัฒนาด้านสังคม เป็นผู้นำที่ดี
   
  - กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
   
เคล็ดลับพัฒนา MQ ด้วยดนตรี
  - ส่งเสริมความมีน้ำใจ การรอคอย 
   
  - เพลงสอนคุณธรรม  
   
เคล็ดลับพัฒนา SQ ด้วยดนตรี
  - พัฒนาด้านจิตใจ สงบ ผ่อนคลาย
   
  - ดนตรีฝึกสมาธิ สร้างเสริมปัญญา 
   
เคล็ดลับพัฒนา AQ ด้วยดนตรีี
  - มีความพยายาม พากเพียร 
   
  - ภาคภูมิใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
   
เคล็ดลับพัฒนา PQ ด้วยดนตรี
  - กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริม
  จินตนาการ 
   
  - การได้พัฒนาสมองมากเท่าไร ส่งผล ให้เด็ก
  ฉลาดและเก่งตามไปด้วย