พานดอกไม้ พานธูปเทียนที่นักเรียนได้นำมาไหว้ครู
   
ตัวแทนนักเรียนถือพาน ในแต่ละระดับชั้น