พ.ศ.  
   
2536 - โล่เกียรติคุณ จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณแม่ในสถานศึกษาจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
   ประเทศไทย
   
2537 - รางวัลจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม จากสมาคมสร้างสรรค์ไทยตาวิเศษ
   
2538 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กรุงเทพมหานคร ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพโรงเรียน จากกอง
   สาธารณสุข
   
2542 - โล่เกียรติยศ สำหรับสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และรองชนะเลิศ
- โครงการรณรงค์เพื่อการบริโภคนมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน
   เยาวชนแห่งชาติ
   
2545 - ประกาศเกียรติคุณ ด้านให้การสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงเขต
   ห้วยขวาง จากสภา
- วัฒนธรรมร่วมกับวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก เกียรติบัตรโครงการธนาคารความดี จาก
   มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
   
2546 - ใบประกาศเกียติคุณ จัดกิจกรรมเยาวชนเข้าวัดฟังธรรมวันพระ จากสภาวัฒนธรรมเขต
   ห้วยขวาง
   
2547 - ประกาศเกียรติคุณด้านให้การสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงเขต
  ห้วยขวาง จากสภาวัฒนธรรมร่วมกับวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
- เกียรติบัตรด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยในโรงเรียนจากสภาวัฒนธรรมเขต
   ห้วยขวาง
- โล่บำเพ็ญประโยชน์ สนับสนุนมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
- รางวัลความคิดสร้างสรรค์ และกองเชียร์ดีเด่น ในการประกวด Melodion Junior Contest
   ระดับอนุบาล
   
 
 
 
¾.È.  
   
2535 - รางวัลวาดภาพยอดเยี่ยมระดับอนุบาล จากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษา
   เอกชน
   
2539 - รางวัลภาพยอดเยี่ยม “โครงการปลดโซ่ช้าง” ในงานวันเด็กแห่งชาติ
   
2541 - รางวัลวาดภาพ “ปีอะเมซิ่งวันประมงน้ำมเกล้า ครั้งที่ 10” จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
2543 - รางวัลชนะเลิศ “หนูน้อยนพมาศ” จากสภาวัฒนธรรมเขตห้วยขวาง
   
2545 - รับรางวัลประกวดภาพวาดระบายสี “สัตว์ป่าที่ฉันรัก” ในงานสัปดาห์วันคุ้มครองสัตว์ป่า
   แห่งชาติ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
   
2546 - รางวัลชนะเลิศ “หนูน้อยนพมาศ” จากสภาวัฒนธรรมเขตห้วยขวาง