14 .. 2561  
STEM Kids Semester 2 2018  
   
   
 
Slide Show
     
     
  สำหรับคอนเซ็บการเรียนวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษานี้ เราจะสอดแทรกเนื้อหา รวมทั้งปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในแนวทางการสอนแบบ STEM A+
     
 
 
 
 
Ѻ˹ѡ