16 .. 2560  
STEM Curriculum2017  
   
   
 
Slide Show
     
     
  STEM Education (Science Technology Engineering and Mathematics Education) คือแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต
     
 
 
event_1407.jpg
 
   
event_1408.jpg
 
   
event_1409.jpg
 
   
event_1410.jpg
 
   
event_1411.jpg
 
   
event_1412.jpg
 
   
event_1413.jpg
 
   
event_1414.jpg
 
   
event_1415.jpg
 
   
event_1416.jpg
 
   
event_1417.jpg
 
   
event_1418.jpg
 
   
event_1419.jpg
 
   
event_1420.jpg
 
   
event_1570.jpg
 
   
event_1571.jpg
 
   
event_1572.jpg
 
   
event_1573.jpg
 
   
event_1574.jpg
 
   
event_1575.jpg
 
   
event_1576.jpg
 
   
event_1577.jpg
 
   
event_1578.jpg
 
   
event_1579.jpg
 
   
event_1587.jpg
 
   
event_1588.jpg
 
   
event_1589.jpg
 
   
event_1590.jpg
 
   
 
 
Ѻ˹ѡ