1. การตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน 1 ครั้ง / เทอม ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

2. ตรวจสุขภาพร่างกาย ทุกด้าน พร้อมตรวจพยาธิ , ตรวจการได้ยินของหู , ชั่งน้ำหนัก – วัดส่วนสูง เปรียบ
   เทียบตามอายุตามเกณฑ์มาตรฐาน

3. การรณรงค์การออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิคตอนเช้าพร้อมกันหน้าเสาธง โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญนำ
    เต้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนรักการออกกำลังกายและเห็นความสำคัญของ
    การออกกำลังกาย

4. การส่งเสริมสุขภาพ โดยการร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ Enfakid , ผลิตภัณฑ์ PediaSure,     ผลิตภัณฑ์ Alacta เป็นกิจกรรมส่งเสริมและ กระตุ้นการพัฒนาเด็กตามวัย ให้มีร่างกายสมบูรณ์ และมี
    พัฒนาการที่ดีขึ้น พร้อมที่จะรับในสิ่งเรียนรู้ต่างๆ

5. การส่งเสริมในเรื่องของการดื่มนม โดยได้รับความร่วมมือของ ผลิตภัณฑ์ PediaSure ในการให้ดื่มอาหาร
    เสริมทุกวันวันละ 180 มล. ในเวลา เช้า และ บ่าย เป็นการวิจัยนักเรียน ในการให้อาหารเสริมเพื่อเป็นตัว
    กระตุ้นในการรับประทานอาหารในเด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อย และ นักเรียนที่รับประทานอาหารยาก

6. โรงเรียนได้จัดอาหารกลางวันให้เด็กๆ โดยเน้นอาหารให้นักเรียนรับประทานให้ครบ 5 หมู่ มีสารอาหาร
    จำพวก โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน
 
 
 


มีห้องประกอบกิจกรรมต่างๆ ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง สมุดนิทาน ห้องภาษาอังกฤษ ห้องศิลปะ ห้องประชุม และเวที ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน มีสนามเด็กเล่นภายในอาคารและภายนอกอาคาร ให้เด็กทำกิจกรรม มีอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย และเคลื่อนไหวอิสระ พอเพียง อยู่ในสภาพดี


โรงเรียนมีรั้วล้อมรอบ อยู่ในสภาพแข็งแรงปลอดภัย และสวย

การตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนประจำปี จากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน