อาคารสถานที่ทุกแห่ง มีความสะอาดปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง เหมาะสมแก่การทำกิจกรรมและการเคลื่อน ไหวของเด็ก
 
 
โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย การตรวจสอบ อาคารเรียนมีสภาพ มั่นคง แข็งแรง เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี มีการตรวจสภาพความปลอดภัยอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามทุกเดือน จัดครูเวรดูแลประจำจุดต่างๆ มีการบันทึกการอยู่เวร ให้ข้อมูลเสนอแนะต่อการใช้อุปกรณ์ การดูแล เด็กประจำวัน จัดเขตดูแลรับผิดชอบของครูผู้ช่วยตามจุดต่างๆ ที่เด็กเล่น สามารถทำกิจกรรม และเคลื่อนไหว ได้เหมาะสม มีการดูแลสนาม ต้นไม้ บริเวณเด็กเล่นให้ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย
 
มีห้องประกอบกิจกรรมต่างๆ ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง สมุดนิทาน ห้องภาษาอังกฤษ ห้องศิลปะ ห้องประชุม และเวที ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน มีสนามเด็กเล่นภายในอาคารและภายนอกอาคาร ให้เด็กทำกิจกรรม มีอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย และเคลื่อนไหวอิสระ พอเพียง อยู่ในสภาพดี

โรงเรียนมีรั้วล้อมรอบ อยู่ในสภาพแข็งแรงปลอดภัย และสวย