สารสัมพันธ์ ฉบับที่ พิเศษ
 
การจัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
 
 
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558   ที่ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์
 
การจัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ครูควรกระทำควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตตามปกติของเด็กและสอนให้เด็กเรียนรู้ไปทีละเล็กทีละน้อย โดยคำนึงถึงคุณลักษณะตามวัย พัฒนาการ และธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเด็ก ทั้งนี้ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันให้กับเด็ก อย่างเช่นการฝึกรับประทานอาหารด้วยตนเอง การฝึกการใช้ช้อนและส้อมตักอาหารจะเป็นการพัฒนาสมองทั้งสองด้านที่ดี นอกจากเด้กๆจะฝึกการช่วยเหลือตนเองแล้ว เด็กได้พัฒนาการควบคุมกล้ามเนื้ออีกด้วย จะหกจะเลอะเทอะบ้างก้ไม่เป็นไร นะคะ^^