สารสัมพันธ์ ฉบับที่ พิเศษ
 
ชั่วโมงพละศึกษา
 
 
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558   ที่ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์
 

 

การเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นออกกำลังเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ซึ่งได้แก่ แขน ขา และลำตัว นับเป็นรางวัลที่มีคุณค่าสำหรับเด็ก เนื่องจากเด็กในระดับปฐมวัยเป็นวัยที่มีความกระตือรือร้น และต้องการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆตลอดเวลา กิจกรรมที่เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวด้วยการเดิน วิ่ง กระโดด แกว่งแขน ขา ม้วนตัว ฯลฯ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวที่มีความสมดุลและประสานสัมพันธ์กันของอวัยวะส่วนต่างๆ จะนำไปสู่การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ให้กับเด็กปฐมวัยได้ ..................................................................................................................... เด็กปฐมวัยจะมีความกระตือรือร้นและชอบการเคลื่อนไหวมาก เด็กจะชอบเล่นด้วยการใช้ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น การวิ่ง การกระโดด การม้วนตัว การไถล การควบม้า ปีนป่าย เล่นเครื่องเล่นสนาม และชอบเล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่ม ดังนั้น กิจกรรมที่ส่ง เสริมการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ให้กับเด็กในวัยนี้ ได้แก่ กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง กิจกรรมการเล่น การออกกำลังกาย และการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเล่น ...................................................................................................................... คุณครูจึงต้องจัดชั่วโมงพละศึกษาเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกการบริหารร่างกายตามกฏกติกาที่คุณครูได้วางเอาไว้ ทำให้เด็กๆได้ฝึกความอดทน การรอคอย และการปฏิบัติตนตามกฏกติกา