หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
โดยอาจารย์ชาวอังกฤษ Mr. Crawford Mcnaugton , Mr. Trevor , Mr. Jeff
   
หลักสูตรดนตรี (Pre-Primary Music)
ครูดนตรีจากสถาบันดนตรีและครูสอนดนตรีวงดุริยางค์
   
หลักสูตร Ballet (School of Dance)
สอนตามหลักสูตรประเทศอังกฤษ โดย Mrs. Yona ครูชาวเกาหลี
   
หลักสูตรเทควันโด
อาจารย์สุรเชษฐ์ ธนากร ผู้ฝึกสอนเทควันโดและผู้ตัดสินสมาคมจักรยานประเทศไทย
   
หลักสูตรศิลปะเด็ก (Kids Art)
โดยอาจารย์โรงเรียนสมุดไท
   
   
   
หลักสูตรภาษาจีนเด็กเล็กเบื้องต้น (Genius Chinese Center)
โดยครูชาวจีน โปรแกรมเด็กเล็กเริ่มเรียน
   
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ สำหรับเด็กอนุบาล
โปรแกรมฝึกคิด Edu – Kids พัฒนาด้านมิติสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มีการฝึกและสร้างผล งานจากคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
   
หลักสูตรรำไทย
ครูสอนนาฎศิลป์จากกองการสังคีต
   
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (Science & Discovery)
เรียนรู้แบบสืบค้น จากหลักสูตร DLP ร่วมกับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญา วิทยาการในท้องถิ่น
   
หลักสูตรการสอนภาษาแนวนวัตกรรมสมดุลภาษา (Balanced Literacy)
เรียนรู้แบบสืบค้น จากหลักสูตร DLP ร่วมกับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญา วิทยาการในท้องถิ่น