พัฒนาสมองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Sensorimotor)
     
  ดนตรีพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกาย (Creative-Music
Movement)
     
  โปรแกรมพัฒนาภาษา (Language Development)
     
  การอ่าน การฟังนิทาน/ภาพ ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
     
  มุ่งส่งเสริมการเรียนรุ้นอกห้องเรียน (Play Time)
     
  กิจกรรมมือ-ตาสัมพันธ์กัน ศิลปะ เกมการศึกษา (Fine Motor Skill,
Creative Arts)
     
  สุขภาพ โภชนาการ และความปลอดภัย (Health & Safety)
     
  ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก (Social & Safety)
     
     
     
     
     
     
     
 
     
  พัฒนาสมองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Sensorimotor)
     
  ดนตรีพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกาย (Creative-Music Movement)
     
  โปรแกรมพัฒนาภาษา (Language Development)
     
  การอ่าน การฟังนิทาน/ภาพ ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
     
  มุ่งส่งเสริมการเรียนรุ้นอกห้องเรียน (Play Time)
     
  กิจกรรมมือ-ตาสัมพันธ์กัน ศิลปะ เกมการศึกษา (Fine Motor Skill, Creative Arts)
     
  โปรแกรมพัฒนาการอ่าน Book Start ร่วมกับพ่อแม่ และครอบครัว
     
  สุขภาพ โภชนาการ และความปลอดภัย (Health & Safety)
     
  ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก (Social & Safety)
     
  การช่วยเหลือตนเอง (Self-Help Skill)
     
  ดนตรีพัฒนาสมอง (Music is fun)
     
 
     
  โปรแกรมพัฒนาภาษา (Language Development) การรักการอ่าน
การเขียน การพูดภาษาไทย ภาษาสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษ
     
  กิจกรรมวิทยาศาสตร์ พัฒนาสมอง (Science Discovery)
     
  การเรียนแบบสืบค้น (Discovery Learning Process)
     
  ทักษะกระบวนการคิด (Creative Thinking)
     
  การบริหารพัฒนาสมอง (Brain Gym)
     
  โปรแกรมเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง
     
  คุณธรรม จริยธรรม (Moral Development)
     
  มุ่งส่งเสริมการเรียนรุ้นอกห้องเรียน (Play Time)
     
  ดนตรีพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกาย (Creative-Music Movement)
     
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ (Computer Assisted Learning)
     
  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Outdoor Activities) กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะความสามารถพิเศษรายบุคคล ดนตรีพัฒนาสมอง, ศิลปะ,
เทควันโด, บัลเล่ต์ / แจ๊สแดนซ์, รำไทย