รองศาสตราจารย์พูนสุข บุณย์สวัสดิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อพัฒนาสติปัญญาและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ระดับปฐมวัย คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
  อาจารย์สุพจน์ ไชยยงค์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษาในเด็กอนุบาล, ผู้ฝึกกีฬาฟุตบอลเยาวชน
แห่งชาติ อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
     
  อาจารย์อนิวุทธ์ พันธุ์เพ็ง
เน้นสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กเล็ก
     
  ความพร้อมเด่น (Child Centered Learning)
เน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบตามหลักสูตรอนุบาล
     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสสุดา นาคทัต
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.A. (Geography) USA ประธานสภาวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง ผู้บริหารโรงเรียนสิริเทพ
     
 
     
  ร้อยเอกทันตแพทย์หญิงอพภิวันท์ นิตยารัมภ์พงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตแพทย์สำหรับเด็ก นักแต่งหนังสือนิทานสำหรับเด็ก และนิทาน 3 ภาษา (ไทย, จีน, อังกฤษ) DDS. MSC. Paedodontic (London University)
     
  แพทย์หญิงรชฏา กสิภาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกพัมนาการเด็กพิเศษ จากโรงพยาบาลทหารเรือวิทยากรประจำรายการ สุขภาพเด็ก ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11
     
  คุณณัฏฐพร ขุนไชย
ผู้เชี่ยวชาญการกระตุ้นพัฒนาการ เด็กด้านการพูด จากโรงพยาบาลสินแพทย์
     
  อาจารย์ชุติมา มีมานัส
- Montessori method of Education for Nursery and primary School
  (London)
- ปริญญาโทการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- Certificate in Education Leadership Missouri State University
- กรรมการบริหารสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- กรรมการรายการโทรทัศน์ “บ้านเด็กดี” รายการรับรางวัลโทรทัศน์สำหรับ
  เยาวชนดีเด่นจาก สยช.