รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 1 ปี เป็นต้นไป
     
  หลักสูตร ไทย ค่าเทอม 28,000 บาท(รวมอังกฤษ + ดนตรี + คอมพิวเตอร์)
     
  หลักสูตร อังกฤษ - ไทย 38,000 บาท·
     
    จัดมีการเรียนการสอนทั้งภาษาไทย - อังกฤษ - จีน (เลือกเรียน)
     
  ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา จะมี 2 ภาคเรียน
     
  สำหรับชั้นเด็กเล็กและเตรียมอนุบาล 1 ปีการศึกษาจะมี 3 เทอม เทอมละ 4 เดือน ไม่มีปิดภาคเรียน (หยุดเรียนตามปฏิทิน)
     
 
(เดือนละ 8,000 บาท ภาคเรียนละ 32,000 บาท)
 
 
 


1.รูปถ่ายนักเรียน 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 
2.สำเนาใบสูติบัตรนักเรียน (ใบเปลี่ยนชื่อ) ถ้ามี
 
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
 
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
 
5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
 
6.เครื่องใช้ส่วนตัวนักเรียน (อาจจะเป็นสิ่งที่น้องติด)
 
7.นมและขวดนม
 
8. ชุดนอนและชุดเปลี่ยนก่อนกลับบ้าน